Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial del Pla de prevenció d’incendis forestals del municipi de Maials

DIJOUS 12 GENER 2023

L’Ajuntament de Maials fa públic que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2022, va aprovar inicialment del Pla de prevenció d’incendis forestals del municipi de Maials.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el pla es poden consultar a la web municipal (www.maials.cat), i de forma presencial a l’Ajuntament tots els dies feiners, entre les 8.00 i les 14.00 hores, durant el termini de 30 dies. Dit termini d’informació pública es computarà des de la darrera publicació.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Recursos

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no es definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Documents:

Dossier Pla de Prevenció d’incendis forestals

Maials, gener de 2023

Fitxers adjunts